Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 187
  • Trong tuần: 2 686
  • Tất cả: 83 295
Nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Để thực hiện nhiệm vụ về Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng cuối năm 2017, Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt và thực hiện những quan điểm của Đảng về công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác Dân vận chính quyền. Tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị số 30 - CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khoá VIII về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp chính quyền phải gắn chặt công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác Dân vận chính quyền với công tác vận động quần chúng của Đảng, thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự gương mẫu, tận tụy, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; thực hiện tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần của Nghị quyết số 39 - NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

3. Nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đông nhân dân các cấp và công tác tiếp xúc cử tri; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân; tiếp thu và giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người.

4. Tiếp tục rà soát và phân công bố trí cán bộ phụ trách công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác Dân vận chính quyền; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức nhà nước quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất kém.

5. Tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác Dân vận chính quyền, đặc biệt là việc thể chế hóa, cụ thể chủ trương của Đảng về công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác Dân vận chính quyền. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217 - QĐ/TW, 218 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quy định 1358 - QĐ/TU ngày 26/9/2014 của Tỉnh ủy.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận số 114 - KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT - TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các  cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch số 14 - KH/TU ngày 21/3/2016 của Tỉnh uỷ thực hiện kết luận số 120 - KL/TU của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 22/2014/CT - UBND ngày 28/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch số 178/KH - UBND ngày 15/7/2016 về đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch số 193/KH - UBND ngày 01/8/2016 về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, Kế hoạch số 244/KH - UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận. Kế hoạch số 138/KH - UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án số 01 - ĐA/TU về “Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công tác Dân vận của hệ thống chính trị”.

7. Tiếp tục tổ chức tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và công khai hóa các hoạt động của chính quyền theo Quyết định số 217 - QĐ/TW, 218 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quy định 1358 - QĐ/TU ngày 26/9/2014 của Tỉnh ủy.

8. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 05 - KH/BCS ngày 14/02/2017 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,  “tự chuyển hoá”  đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức viên chức. Kế hoạch số 69/KH - UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người  lao động.

9. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Thực hiện tốt việc  thông tin, báo cáo theo quy định.

10. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, thẩm tra kết quả tự chấm điểm theo Hướng dẫn số 13 - HD/BCĐ ngày 25/7/2017 về đánh giá, xếp loại việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở trong tỉnh hàng năm của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Các Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phát huy vai trò trách nhiệm trong việc theo dõi, kiểm tra địa bàn, đơn vị được phân công (đối với cấp tỉnh tại Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 20/9/2016 của Tỉnh uỷ Bình Phước về việc phân công các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở), báo cáo kết quả thực  hiện quy chế dân chủ về Ban Chỉ đạo tỉnh.

11. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã tiến hành tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 20/11/2017 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác Dân vận chính quyền./.
Trần Thái Sơn - TP. XDCQ - CTTN


Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn