Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 211
  • Trong tuần: 2 710
  • Tất cả: 83 319
Những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung trong Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Theo đó Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu về cải cách hành chính, cụ thể sau:

Thứ nhất, về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành gắn với đẩy mạnh tham mưu, tổng hợp, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm;

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh Quy định về khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhà nước về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đến năm 2020;

- Tăng cường phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính theo Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 về việc phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân, trong đó chú trọng tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính.

- Tiếp tục thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính...;

Thứ hai, về cải cách thể chế

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL để triển khai kịp thời, có chất lượng các quy định của Trung ương phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung chú trọng các văn bản QPPL trong quản lý về tài nguyên và môi trường, quản lý tài chính công, đầu tư, kinh doanh, nông nghiệp và phát triển nông thôn…

- Kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các văn bản QPPL của tỉnh để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành;

- Triển khai, phổ biến kịp thời các văn bản QPPL đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết và thực hiện đúng pháp luật. Tăng cường công tác, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, về cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản QPPL có liên quan;

- Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; xây dựng quy trình, thời gian giải quyết để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với thực tiễn của từng ngành, từng cấp;

- Thường xuyên rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước; kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính phức tạp, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; công bố kịp thời, đầy đủ, minh bạch các thủ tục hành chính mới được nhà nước ban hành; tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính;

- Cập nhật và công bố công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức như: niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, tại bộ phận một cửa, công khai trên cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của cơ quan, nơi sinh hoạt của khu dân cư, các phương tiện truyền thông...

Thư tư, về cải cách tổ chức bộ máy

- Xây dựng và triển khai đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh;

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và và tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập), sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển;

- Đẩy mạnh phân cấp quản lý giữa UBND tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và giữa UBND các huyện, thị xã với UBND các xã, phường, thị trấn, đảm bảo tương xứng với nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và đồng bộ với nguồn lực tài chính, phù hợp với năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và các điều kiện cần thiết khác; nhằm khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các ngành, các cấp;

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo 100% các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn đều thực hiện đúng quy trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Thứ năm, về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đảm bảo đúng các quy định về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp;

- Triển khai phần mềm quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh;

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức;

- Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định của pháp luật, gắn với các nội dung khác của công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ sáu, về cải cách tài chính công

- Kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước chi thường xuyên và đầu tư công;

- Tăng cường phân cấp quản lý tài chính ngân sách nhà nước theo Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lí tài sản nhà nước;

- Tiếp tục thực hiện cấp mã số ngân sách cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản;

- Đẩy mạnh thực hiện các cơ chế quản lý tài chính mới để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP  ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập.

Thứ bảy, về hiện đại hóa hành chính

- Triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017, trong đó tập trung vào đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về công nghệ thông tin nhằm nâng cao khả năng xử lý công việc nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả;

- Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh trên cơ sở kế thừa của hệ thống thông tin, trung tâm dữ liệu của một số sở, ngành, huyện, thị xã. Nâng cấp thiết bị hạ tầng, xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính tập trung cấp tỉnh phục vụ trao đổi dữ liệu, nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường hình thức giao ban trực tuyến giữa tỉnh với Chính phủ và giữa các sở, ban, ngành với các Bộ, ngành Trung ương và các huyện, thị xã. Tiếp tục triển khai phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc đến tất cả các đơn vị trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn, thuận tiện, kịp thời, liên thông theo 04 cấp, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Khai thác và tăng cường sử dụng có hiệu quả hệ thống hộp thư công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng có hiệu quả chữ ký số được cấp cho cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức để đảm bảo an toàn trong trao đổi văn bản điện tử, thư điện tử;

- Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND về việc ban hành lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; mức độ 3 đã triển khai tại các cơ quan, đơn vị;

- Duy trì và triển khai có hiệu quả hệ thống phần mềm xử lý hồ sơ Một cửa điện tử các cấp nhằm hoàn thiện, phân loại, tích hợp dữ liệu về quá trình giải quyết hồ sơ và thủ tục hành chính tích hợp lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh  nhằm phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp;

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2017./.
Nguyễn Tuấn- Trưởng phòng CCHC

Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn