Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 205
  • Trong tuần: 2 704
  • Tất cả: 83 313
Kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2016 tỉnh Bình Phước

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) là công cụ đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương và là công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương; giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác, phục vụ người dân tốt hơn. Chỉ số PAPI bổ sung thông tin, dữ liệu cho những công cụ “tự đánh giá” hiện có của các cấp, các ngành và các địa phương bằng việc áp dụng phương pháp tổng hợp ý kiến đánh giá dựa trên trải nghiệm của người dân, lấy người dân là trung tâm. Chỉ số đánh giá thông qua 06 nội dung, gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính; cung ứng dịch vụ công.

Việc đánh giá, xếp hạng Chỉ số PAPI hàng năm đối với các tỉnh, thành phố được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và một số đơn vị thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam. Năm 2016 Chỉ số PAPI tỉnh Bình Phước đạt 35,54/60 điểm (tăng 1,15 điểm so với năm 2015), xếp hạng đứng thứ 39/63 tỉnh, thành phố và nằm trong nhóm trung bình thấp của cả nước. Trong đó, 1/6 nội dung nằm trong nhóm đạt điểm trung bình cao; 6/6 nội dung nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp và 1/6 nội dung nằm trong nhóm đạt điểm thấp nhất, cụ thể điểm đối với từng nội dung, như sau:

Nội dung thứ nhất: Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, tỉnh đạt 5,34/10 điểm (tăng 0,58 điểm so với năm 2016), nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp. Tại nội dung này được đánh giá, tổng hợp kết quả khảo sát của 4 tiêu chí thành phần, gồm: Tri thức công dân; cơ hội tham gia; chất lượng bầu cử và đóng góp tự nguyện của người dân ở cơ sở. Trong đó, tiêu chí thành phần: Tri thức công dân của tỉnh được đánh giá khá tốt và nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất, còn tiêu chí chất lượng bầu cử, cơ hội tham gia dân và đóng góp tự nguyện của người dân ở cơ sở bị đánh giá thấp và nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp.

Nội dung thứ hai: Sự công khai, minh bạch, tỉnh đạt 5,94/10 điểm (tăng 0,29 điểm so với năm 2015), nằm trong nhóm đạt điểm trung bình cao. Tại nội dung này được đánh giá, tổng hợp kết quả khảo sát của 3 tiêu chí thành phần, gồm: Công khai, minh bạch về danh sách hộ nghèo; thu, chi ngân sách cấp xã, phường; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đền bù. Trong đó, tiêu chí thành phần: Công khai, minh bạch việc thu, chi ngân sách cấp xã, phường và công khai, minh bạch về danh sách hộ nghèo được đánh giá tốt và nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất; tiêu chí công khai, minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bị đánh giá thấp và nằm trong nhóm đạt điểm thấp nhất.

Nội dung thứ ba: Trách nhiệm giải trình với người dân, tỉnh đạt 4,82/10 điểm (giảm 0,88 điểm so với năm 2015), nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp. Tại nội dung này được đánh giá tổng hợp kết quả khảo sát của 3 tiêu chí thành phần, gồm: Phản ánh cảm nhận của công dân về hiệu quả tương tác với các cấp chính quyền địa phương; chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; việc đáp ứng kiến nghị của người dân. Trong đó, năm 2016 tại tỉnh người dân đánh giá cao về hiệu quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân và nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất, còn tiêu chí thành phần thành phần hiệu quả tương tác với chính quyền cũng được người dân đánh giá khá tốt và nằm trong nhóm đạt điểm trung bình cao. Nhưng người dân chưa hài lòng về việc đáp ứng kiến nghị của người dân và tiêu chí thành phần này nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp.

Nội dung thứ tư: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, tỉnh đạt 5,49 điểm (giảm 0,18 điểm so với năm 2015), nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp. Tại nội dung này được đánh giá, tổng hợp kết quả khảo sát của 4 tiêu chí thành phần, gồm: Phản ánh cảm nhận của người dân về kiểm soát tham nhũng trong chính quyền; kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công; công bằng trong tuyển dụng vào nhà nước và quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền địa phương. Trong đó, tiêu chí thành phần quyết tâm chống tham nhũng được đánh giá cao và nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất, còn lại các tiêu chí thành phần kiểm soát tham nhũng trong chính quyền; kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công; công bằng trong tuyển dụng vào nhà nước bị đánh giá thấp và nằm trong nhóm đạt điểm thấp nhất.

Nội dung thứ năm: Thủ tục hành chính công, tỉnh đạt 7,05 điểm (giảm 0,23 điểm so với năm 2015), nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp. Tại nội dung này được đánh giá, tổng hợp kết quả khảo sát của 4 tiêu trí thành phần, gồm: Phản ánh mức độ hài lòng của người dân trong việc giải quyết các thủ tục chứng thực, xác nhận; giấy phép xây dựng; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục hành chính cấp xã, phường. Trong đó thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được người dân đáng giá khá tốt và nằm trong nhóm trung bình cao. Bênh cạnh đó các thủ tục: Chứng thực, xác nhận; cấp giấy phép xây dựng và thủ tục hành chính cấp xã, phường, năm 2016 người dân đánh giá thấp và nằm trong các nhóm đạt điểm trung bình thấp và đạt điểm thấp nhất.

Nội dung thứ sáu: Cung ứng dịch vụ công, tỉnh đạt 6,9/10 điểm (tăng 0,58 điểm so với năm 2015). nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp. Tại nội dung này được đánh giá tổng hợp kết quả khảo sát của 4 tiêu chí, gồm: Phản ánh cảm nhận người dân về chất lượng dịch vụ y tế công lập; giáo dục tiểu học công lập; cơ sở hạ tầng căn bản và an ninh, trật tự ở địa phương. Trong đó, tiêu chí thành phần: Giáo dục tiểu học và chất lượng cơ sở hạ tầng được người dân đánh giá khá tốt và nằm ở nhóm đạt điểm trung bình cao; còn lại tiêu chí về chất lượng dịch vụ y tế công lập;  an ninh, trật tự ở địa phương bị người dân đánh giá thấp và nằm trong  nhóm đạt điểm thấp nhất.

Như vậy, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2016 tỉnh Bình Phước tuy có tăng so với năm 2015 nhưng vẫn ở mức tăng chậm so với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Chỉ số cho thấy, cảm nhận của người dân về hiệu quả quản trị và hành chính công của chính quyền tỉnh Bình Phước đã có những chuyển biến tích cực, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Bình Phước được tăng lên, cụ thể trong năm 2016 có 9/22 tiêu chí thành phần, qua điều tra được người dân đánh giá tốt, nằm trong nhóm đạt điểm cao và đạt điểm trung bình cao, 6/22 tiêu chí thành phần, qua điều tra được người dân đánh giá trung bình và 7/22 tiêu chí thành phần bị người dân đánh giá thấp và nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp.

Điều này cho thấy, trong năm 2016 tại tỉnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở  đã được cải thiện, chính quyền cấp xã đã có sự gắn bó với nhân dân và có ý thức đầy đủ về trách nhiệm phục vụ nhân dân, người dân trên địa bàn tỉnh hài lòng hơn với dịch vụ y tế công lập và giáo dục tiểu học công lập; công tác giải trình với người dân đã được nâng cao./.

  Vũ Thị Phưởng - CV.Phòng CCHC

Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn