Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 161
  • Trong tuần: 2 660
  • Tất cả: 83 269
Ngày 20/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính. Đồng thời, nhằm đôn đốc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo Quyết định số Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm, hạn chế và nguyên nhân trong tổ chức thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính để kịp thời phát hiện ra những vẫn đề cần tập trung chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính của tỉnh. Năm 2017, ngoài việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ, phòng chống tham nhũng và Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 10/02/2017 về kiểm tra công tác cải cách chính năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch đã nêu cụ thể về: yêu cầu, nội dung, đối tượng và thời gian dự kiến kiểm tra cải cách hành chính, cụ thể:

Thứ nhất, về yêu cầu đối với kiểm tra: Nội dung kiểm tra có trọng tâm; hoạt động kiểm tra phải chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật và không làm cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra; qua kiểm tra phải làm rõ những mặt tích cực, những tồn tại, hạn chế, sai phạm (nếu có); kiến nghị các biện pháp xử lý cụ thể.

Thứ hai, về nội dung kiểm tra, gồm:

Về công tác chỉ đạo điều hành: Kiểm tra việc tổ chức triển Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh trong từng cơ quan, đơn vị; công tác khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính có liên quan (theo Quyết định số 2735/ QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh); việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đến năm 2020 liên quan đến lĩnh vực cơ quan mình quản lý và được giao tại Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh, Công văn số 2028/UBND-NC ngày 18/7/2016 Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Bình Phước và việc ban hành các văn bản để tuyên truyền công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị (trong đó có việc bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền).

Về cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Kiểm tra kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh.

Về tổ chức bộ máy: Kiểm tra quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị và Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; số lượng cấp Phó của cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc; cơ chế tài chính, cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và việc xây dựng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp của cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, về đối tượng kiểm tra: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc; UBND các huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn. (Trong năm, tiến hành kiểm tra cải cách hành chính 30% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã).

Thứ tư, về thời gian kiểm tra: Được dự kiến vào Quý II, III/2017./.

  Vũ Thị Phưởng - CV  Phòng CCHC

Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn