Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 25
  • Trong tuần: 2 734
  • Tất cả: 147 480
Bình phước chấn chỉnh việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công số 1367/TTg-KSTT ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 31/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về công tác cải cách thủ tục hành chính. Ngày 03/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3330/UBND-NC về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh:

- Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn đầy đủ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật.

- Xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và cập nhật, công khai kết quả xử lý trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào giới thiệu những kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính; biểu dương những mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cũng như phản ánh về những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; những tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; những cán bộ, công chức bảo thủ, gây cản trở quá trình cải cách tại cơ quan, đơn vị.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện, thị xã. Phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Phú Riềng tổ chức triển khai áp dụng phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết.

3. Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng khẩn trương phối hợp với Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông điện tử tại UBND huyện.

Thời gian áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông điện tử phải được thực hiện trong tháng 10/2017.

4. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, nghiên cứu triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4./.
                                                                  Phòng cải cách hành chính

 

Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn