Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 2 698
  • Tất cả: 183 606
ĐÔN ĐỐC VIỆC GIAO NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH

Quách Thị Ngọc Anh –P.Thu thập - Chỉnh lý

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

 

Theo Luật Lưu trữ, tài liệu lưu trữ là những bảo gốc, bản chính, hoặc bản sao hợp pháp của những tài liệu có giá trị được lựa chọn từ toàn bộ khối tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, được bảo quản tại các kho lưu trữ nhằm khai thác, phục vụ các mục đích chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, lịch sử, … của toàn xã hội.

Tài liệu lưu trữ là tài sản quý giá của dân tộc, có giá trị đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, do vậy phải được bảo quản an toàn tuyệt đối theo đúng những yêu cầu và quy định của Nhà nước.

Bảo quản tài liệu lưu trữ là quá trình áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn và kéo dài tuổi thọ của tài liệu lưu trữ

Trong thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ, việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, một số các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng đã nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của tài liệu lưu trữ, do đó đã tiến hành thu thập, chỉnh lý tài liệu và giao nộp tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào lưu trữ lịch sử theo đúng quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị đã đến hạn nộp lưu nhưng chưa thực hiện việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh, làm ảnh hưởng tới công tác bảo quản và tuổi thọ của tài liệu lưu trữ. Nhằm tăng cường công tác bảo quản phát huy giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử  tỉnh theo đúng quy định của Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Ngày 09/6/2017 Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1215/SNV-CCVTLT ngày 09/6/2017 về việc đôn đốc việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. Theo đó, Sơ Nội vụ đề nghị thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc giao nộp cụ thể như sau:

1. Tiến hành lựa chọn những hồ sơ, tài liệu có giá trị vĩnh viễn của cơ quan, tổ chức mình thống kê thành mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu để tiến hành giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo đúng quy định.

2. Giao Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử.

Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn